Stowarzyszenie Strzeleckie

Egzamin sprawdzający.

W dniu 14.01.2022 r. o godzinie 17:00 na strzelnicy WALTHER w Gdyni ul Witomińska 34 zostanie przeprowadzony egzamin sprawdzający. Sprawdzian przewidziany jest dla osób które w minionym roku 2021 z różnych przyczyn nie dopełniły obowiązku odbycia wystarczającej ilości osobo startów niezbędnych do przedłużenia licencji zawodniczej na kolejny rok. Zawodników chcących przystąpić do egzaminu proszę o przesyłanie zgłoszeń na : waltergdynia@o2.pl do 09.01.2022 r. Egzamin będzie przeprowadzony na podstawie :

R E G U L A M I NU
PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH
DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM
W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO

1) W przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie sportowym
w roku poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie
sprawdzianu praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent – część praktyczna).
Sprawdzian przeprowadza się w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej
dyscyplinie, w której zawodnik nie udokumentował udziału we współzawodnictwie.
2) Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez kierownika klubu po
uzgodnieniu jej składu i terminu sprawdzianu z Prezesem PZSS.
3) Członkowie komisji muszą posiadać aktualną licencję trenera lub sędziego wydaną
przez PZSS.
4) Opłata za sprawdzian wynosi:

  • do 400,-zł – za pierwszą dyscyplinę
  • do 200,-zł – za każdą następną
    5) Opłata za sprawdzian stanowi dochód klubu sportowego .
    6) PZSS może skontrolować przeprowadzanie sprawdzianu. Upoważnienie do
    dokonania kontroli wydaje Prezes PZSS.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa