Stowarzyszenie Strzeleckie

Historia klubu i warunki przyjęcia

Zdjęcie-0037 Zalążki Klubu Strzeleckiego WALTHER sięgają 2001 roku, kiedy to grupka pasjonatów postanowiła podjąć wyzwanie i założyć własną strzelnice sportową. Stan obiektu dyktował ogrom wyzwań i prac które były do wykonania by móc  zacząć działalność strzelecko –sportową. Ku wytrwałości założycieli odnieśliśmy sukces i w  czerwcu 2006 roku zarejestrowaliśmy się w GOSiR Gdynia jako klub strzelecki wpisany do ewidencji klubów sportowych pod nr 23. Kolejnym ważnym krokiem było wstąpienie klubu Walter do PZSS za pośrednictwem Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego i uzyskanie Licencji klubowej w dyscyplinach pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.

Licencja PZSS 001

 W 2018 nastąpiła zmiana nazwy klubu  na Stowarzyszenie Strzeleckie WALTHER oraz dokonaliśmy rejestracji stowarzyszenia  w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000738866. Jesteśmy otwarci na współpracę międzyklubową, wymianę doświadczeń i poglądów w   tematyce strzelectwa. Obecnie działalność swoja prowadzimy jako pełnoprawny klub sportowy na ternie Polski północnej. Naszym przyczółkiem jest miasto Gdynia gdzie Stowarzyszenie ma swoja siedzibę i obiekty szkoleniowe w postaci  krytej strzelnicy sportowej  oraz  profesjonalnej sali dydaktycznej. Jesteśmy Organizatorem zawodów strzeleckich, uczestniczymy we współzawodnictwie sportowym oraz bierzemy czynny udział w imprezach o charakterze strzelecko – kolekcjonerskich. Kładziemy duży nacisk na poziom wyszkolenia strzeleckiego, znajomość przepisów jak i podwyższanie kwalifikacji naszych członków.

Warunki przyjęcia do klubu to : posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończone 18 lat, ( juniorzy od 13 lat) wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracje należy wypełnić komputerowo, wydrukować dwustronnie i podpisać. Tylko takiemu dokumentowi zostanie nadany bieg!!!. O przyjęciu do klubu decyduje zarząd po spełnieniu przez kandydata warunków formalnych. Pierwszy roku stażu w klubie jest okresem próbnym,  w tym czasie osoba przyjęta do klubu zobligowana jest do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowawczym  i zdaniu egzaminu na patent strzelecki.

Składka członkowska 480 za rok . ( 40zł /miesięcznie) obowiązuje od 01.01.2023 r.

Jednorazowe wpisowe w wysokości 200zł.

Klub wydaje zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia po okresie próbnym  i zaliczonym pozytywnie sprawdzianie z zakresu wiedzy o przepisach związanych  z pozwoleniem na broń. W szczególnych przypadkach okres próbny może być skrócony do 4 miesięcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Strzeleckie WALTHER ul Gniewska 26A/5 81-047 Gdynia Regon 220223008 ;
  2. Kontakt z Administratorem Danych – waltergdynia@o2.pl tel 724626199;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania usług świadczenia pomocy prawnej – na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych); Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawa oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji przesłanego zgłoszenia.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa